Hybrid-polarimetry architecture to observe metallic targets at sea